Aarhus Universitets segl

Formål og vedtægter

Center for Grundtvigforsknings Formål

Center for Grundtvigforskning har flg. formål:

  1. Digitalisering og præsentation af Grundtvigs trykte værker med indledninger, kommentarer og manuskriptbeskrivelser via en netbaseret løsning: www.grundtvigsværker.dk
  2. Forskning, undervisning og formidling om Grundtvig, hans forfatterskab og virkningshistorie. Det realiseres via kurser, seminarer, forskningskonferencen og foredrag.

Vedtægter for Center for Grundtvigforskning

26.11.08 Revideret efter BM 4.11.08
Revideret 12.2011
Revideret 11.2016

Revideret 05.2020

Vedtægter for Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet

1. Navn og placering

Centerets navn er Center for Grundtvigforskning / The Grundtvig Study Center. Centeret er placeret ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet, og har aktiviteter på Aarhus Universitet og på Vartov, København.

2. Formål og opgaver

Centeret har følgende opgaver:

a) Udgivelse af en kommenteret og digital udgave af Grundtvigs værker
Centeret etablerer en offentlig tilgængelig kommenteret og digital udgave af N.F.S. Grundtvigs forfatterskab. Denne opgave er primært placeret på Vartov.

b) Forskning i Grundtvigs forfatterskab og hans virkningshistorie
Centeret opbygger et forskningsmiljø ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Det sker bl.a. gennem udbud af ph.d.-stipendier og postdoc.-forløb, der afspejler den bredde, som kendetegner N.F.S. Grundtvigs forfatterskab og hans virkningshistorie såvel nationalt som internationalt. Ph.d.-stipendier tilknyttes de nærmest relevante fagmiljøer.

c) Formidling af viden om Grundtvigs forfatterskab og hans virkningshistorie
Centeret forestår et bredere arbejde med videnudveksling, undervisning og debat. Det sker bl.a. gennem seminarer og projekter, der bidrager til at opfylde centerets formål. Denne opgave er placeret på Vartov, København, og på Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

3. Organisation og ledelse

Grundtvig Centerets aktiviteter er omfattet af universitetslovens bestemmelser.

a. Bestyrelse
Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, udpeget for en periode på tre år. Bestyrelsen sammensættes af dekanen for Faculty of Arts, Aarhus Universitet (herefter: dekanen). Bestyrelsens formand udpeges af dekanen, og bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand. Formanden indkalder til møder senest 14 dage før mødedatoen og leder bestyrelsens møder. I tilfælde af fravær varetages denne opgave af næstformanden. Centerlederen eller et af bestyrelsens medlemmer kan begære afholdt bestyrelsesmøde. I det omfang konsensus ikke kan opnås, træffes bestyrelsens beslutninger ved almindeligt flertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

b. Centerleder
Centerets daglige ledelse varetages af en centerleder, der ansættes af dekanen efter indstilling fra bestyrelsen. Centerlederen tegner centeret udadtil og refererer til dekanen. Centerlederen er ansvarlig for udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering og afrapportering på bevillinger. Centerlederen er sammen med bestyrelsesformanden ansvarlig for en løbende opdateret handlingsplan, der skal godkendes af dekanen og forelægges bestyrelsen en gang årligt. Handlingsplanen skal omfatte alle centerets opgaver og afspejle den tilvejebragte finansiering, herunder rumme en afrapportering vedrørende det sidste års forbrug af midler til løsning af centerets opgaver (se nedenfor om økonomi).

c. Udgaveleder og redaktionskomite
Dekanen ansætter efter samråd med centerlederen en udgaveleder med ansvar for digitaliserings- og kommenteringsarbejdet. Udgavelederen nedsætter en redaktionskomite med det formål at virke som konsultativt organ i forbindelse med filologiske og kommenteringsmæssige spørgsmål og problemstillinger.

d. Øvrige medarbejdere
Centerets øvrige medarbejdere udgøres af videnskabeligt og administrativt personale ansat i overensstemmelse med Aarhus Universitets regler.

4. Økonomi

Centerets aktiviteter er baseret på ekstern finansiering. De økonomiske midler, der tilvejebringes til drift af centeret, følger de regnskabsregler, der til enhver tid er gældende for Aarhus Universitet. Faculty of Arts er behjælpelig med udarbejdelse af budgetter til ansøgninger om ekstern finansiering. Det forventes, at den økonomiske fordeling mellem aktiviteterne i henholdsvis Vartov og Århus vil blive ca. 2:1.

5. Vedtægtsgodkendelse og -ændringer

Nærværende vedtægt godkendes af dekanen. Ændringer i vedtægten kan foreslås én gang om året pr. 1. januar af bestyrelsen, centerlederen eller dekanen. Ændringerne behandles i bestyrelsen og godkendes af dekanen.

6. Ikrafttræden og ophævelse

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2017.

7. Ophævelse

Bestyrelsen kan indstille til dekanen, at centerets funktioner skal ophøre. Dekanen godkender nedlæggelsen. Ligeledes kan dekanen bringe centerets aktiviteter til ophør