Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om den videnskabelige komite

Medlemmer

Grundtvig Centerets Forskningsnetværk drives af en tværfaglig og tværinstitutionel videnskabelig komite bestående af fem medlemmer fra forskellige faglige miljøer og forskellige universiteter nationalt som internationalt.

Aktiviteter

 • Styregruppemøder. Styregruppen mødes to gange om året. Et af disse møder planlægges som internater med eksterne oplægsholdere og sparrings – og samarbejdspartnere fra de tematiske konferencer
 • Danske konferencer. Netværket arrangerer to tematiske konferencer om året.
 • Internationale konferencer. Netværket afholder to internationale konferencer i 2013-16 med fokus på komparation inden for forskningsnetværkets temaer.
 • Udgivelser. På baggrund af de danske konferencer udgives dansk publikation om Grundtvig i komparativt perspektiv. På tilsvarende vis udgives en engelsksproget publikation på baggrund af de internationale konferencer. 
 • Gæsteprofessorer/ - forskere: Med henblik på at styrke dansk Grundtvigforskning kan udenlandske foskere inviteres til Danmark.

Styregruppen har for fokusområdet 2013-2016 "Grundtvig i komparativt perspektiv" prioriteret aktiviteter.

 • Se listen over prioriterede initiativer

Historik

I efteråret 2009 besluttede Grundtvig Centerets fagkyndige udvalg følgende handlingsplan:

Arbejdsopgaver

Inden for den bevilgede ramme får udvalget over en treårig periode til opgave at initiere og prioritere forsknings- og formidlingsaktiviteter. Udvalget skal særligt have fokus på den aktuelle og nutidige forskning i og formidling af Grundtvig og virkningshistorien. Endvidere får udvalget til opgave at igangsætte og understøtte Grundtvig Centerets kommende internationale aktiviteter og netværk. 

Udvalget er tilknyttet centerlederen og har følgende kompetencer:

 1. Besluttende
  Udmøntning af den økonomiske rammebevillings anvendelse.
 1. Udøvende
  I samarbejde med centerlederen forestår udvalget gennemførelse af konkrete aktiviteter inden for rammebevillingen.
 1. Fagkyndigt
  Bedømmelse af aktiviteter inden rammebevillingen og eventuelle fagkyndige bedømmelsesopgaver, der forelægges udvalget under centerets ledelse.
 1. Rådgivende
  Dels på eget initiativ og dels adspurgt af centerets ledelse optræder udvalget fagkyndigt ift centerets forskningsaktiviteter.

Arbejdsform

Der gennemføres to årlige ansøgningsrunder om forskningsmidler inden for udvalgets budgetterede økonomiske ramme.

Fokusområde: Individ og fællesskab 

Den tværfaglige, nationale og internationale forskningsindsats, der skal initieres i et samspil mellem det fagkyndige udvalg og Grundtvig Centerets ledelse skal sætte Grundtvig i historisk og aktuel perspektiv.

Det faglige hovedtema belyses ud fra forskellige fagområder:

 • Historie og Samfundsvidenskab:
  strategier for statsbygning; samspillet mellem institution og mentalitet; folk, nation og stat
 • Pædagogik:
  uddannelse, dannelse og personlig myndighed; skole- og undervisningsformer; historiesyn og historieformidling
 • Teologi:
  Den enkelte og samvittighedsfriheden; Den enkelte og menighedens fællesskab
 • Litteratur:
  Poesi, billedsprog og sang som livsrum; narrativitet og identitet
 • Det internationale perspektiv:
  oplysning og dannelse; der er stor interesse for Grundtvigs pædagogiske tanker og navnlig folkeoplysningen er her i fokus, derfor Forskning i og om Grundtvig.

Forskning i Grundtvig og hans forfatterskab er svagt repræsenteret internationalt.  Der findes således ikke etablerede forskningscentre, som Grundtvig Centeret kan knytte an ved.