2013-2016

De allokerede midler til Grundtvig Centerets fokusområde for perioden 2013-2016 anvendes til opbygning af et tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsnetværk. Udviklingen og ledelsen af dette forskningsnetværk påhviler en ligeledes tværfaglig og tværinstitutionel styringsgruppe.
Disse beslutninger har taget afsæt i anbefalingen fra Grundtvig Centrets fagkyndige udvalg for perioden 2009-2012.

Fokusområde: Grundtvig i komparativt perspektiv

Det komparative perspektiv, der fremgår af nedenstående matrix, har dels en tematisk akse og en dels en personakse. Komparationen indbefatter såvel andre danske som internationale personligheder inden for en række udvalgte forskningsfelter.  

Nationalt: Hvor ses Grundtvig i det danske samfund i dag

Forskningsnetværket vil fremme komparative historiske og systematiske studier af, hvordan Grundtvig sammenlignet med for eksempel Kierkegaard, Brandes eller Løgstrup, har positioneret sig i forhold til bestemte temaer. De valgte personer skal ikke blot have haft, men også stadig have betydning for nutidens forestillinger om politik, dannelse, menneskesyn og religion.

Det er styregruppens opgave at foretage det endelig valg af personer. 

 

Samfundsfilosofi

Opdragelse/dannelse

Antropologi

Religion/metafysik

Grundtvig

 

 

 

 

Kierkegaard

 

 

 

 

Brandes

 

 

 

 

Løgstrup

 

 

 

 

Internationalt: Grundtvigs betydning i udlandet

Forskningsnetværket vil fremme historiske og systematiske studier af, hvordan Grundtvig, sammenlignet med internationale personligheder som for eksempel Luther, Durkheim, Tagore og Emerson, har positioneret sig i forhold til bestemte temaer.

Det vil være en bærende tese i disse undersøgelser, at Grundtvig ikke blot med rette er tilkendt stor betydning for udviklingen i Danmark, men også at han burde tilskrives en fremtrædende plads i den europæiske idé- og oplysningshistorie.

Forskningsnetværket vil dermed bygge videre på det projekt om Nationbuilding. Grundtvig compared, som John Hall, Ove Kaj Pedersen og Ove Korsgaard forestår i samarbejde med European Studies på Harvard.

Det er styregruppens opgave at foretage det endelig valg af personer. 

 

Samfundsfilosofi

Opdragelse/dannelse

Antropologi

Religion/metafysik

Grundtvig

 

 

 

 

Luther

 

 

 

 

Durkheim

 

 

 

 

Tagore

 

 

 

 

Emerson

 

 

 

 


Aktiviteter

  • Danske konferencer. Netværket arrangerer to tematiske konferencer om året.
  • Internationale konferencer. Netværket afholder to internationale konferencer i 2013-16 med fokus på komparation inden for forskningsnetværkets temaer.
  • Udgivelser. På baggrund af de danske konferencer udgives dansk publikation om Grundtvig i komparativt perspektiv. På tilsvarende vis udgives en engelsksproget publikation på baggrund af de internationale konferencer. 
  • Gæsteprofessorer og -forskere: Med henblik på at styrke dansk Grundtvigforskning kan udenlandske forskere inviteres til Danmark.

Tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde

Det vil være naturligt og vigtigt at inddrage allerede eksisterende forskernetværk.

Bevilling

Det årlige rammebeløb for udvalget er fra fra kr. 300. 000 til kr. 500.000.